lvgl ui 方案开发嵌入式软件

上位机软件 2024-06-11 15:14:00

lvgl ui 方案开发嵌入式软件,各种手环手表等设备采用了 lvgl 的ui方案

注意:qt的lgpl v3 免费授权禁止再封闭嵌入式设备上使用


https://github.com/lvgl/lvgl


--------------------
原文地址:https://soft.pbottle.com/a-14029.html

上位机软件方案

咨询小瓶科技
咨询我们
顶部